Låt oss prata om EU – på riktigt.

EU för oss och våra föräldrar är två helt olika saker. Våra föräldrar fick vara med i en folkomröstning om EU, diskutera för- och nackdelar, uppmanades att läsa på och förstå vad EU innebar. Ja- sidan vann, men ett EU motstånd var levande och stort för den generationen, som haft som alternativ att säga nej till EU. EU för oss unga har varit något helt annat. Vi har en regering och en riksdag med 349 platser, en himmel som är blå och en jord som är rund, en statsminister och en kung och vi är med i EU. I skolan lär vi oss hur EU står för de fyra friheterna, för kapital, människor, varor och tjänster, och att det i korthet innebär att man kan resa utan pass i Europa. EU är nytt och fräscht och ger möjligheter för de unga – vi kan tävla om gratis tågkort i utbyte mot att vara ”EU-ambassadörer” och möts av sponsrade inlägg på Instagram från ”european_youth_eu” om att upptäcka Europa.

Det är inte konstigt att stötta EU om man är liberal – det är ett nyliberalt projekt där marknaden går före allt annat. Men att säga att det är ett fredsprojekt, en snäll pappa som visar unga vägen genom världen genom gratis tågkort och stipendier – det är grovt hyckleri. EU är en överstatlig organisation, med föredrag, lagar och en mäktig EU-domstol som de facto sätter ramarna för våra liv. Med EU:s invecklade styrsätt och minimala insynsmöjlighet, där beslut fattas bakom stängda dörrar, är det kanske inte så konstigt att unga inte har en känsla för EU:s makt – och därför är den desto viktigare att prata om.

EU:s lagar och regler står över svensk lagstiftning, och om svensk lag står i motsättning till EU:s är det EU:s som gäller. Sveriges kommuner och landsting uppger att ungefär hälften av alla lokala beslut påverkas av EU-lagstiftning. Att påstå att EU påverkar våra liv är ingen överdrift.

Att makten över våra liv mer och mer flyttas till Bryssel är odemokratiskt av fler anledningar. Dels finns EU-kommissionen, som är de enda som har rätt att föreslå lagar, som består av tjänstemän snarare än folkvalda ledamöter. Dessutom finns EU-domstolen som har en enorm makt genom att tolka EU:s lagar, som är mycket mindre precist skrivna än svensk lagstiftning. EU-domstolen har bland annat gett rätt till ett byggnadsföretag i en rättstvist där arbetarna strejkade för att utländska arbetare skulle få samma rättigheter och löner som de svenska, vilket direkt påverkade arbetsrättslagstiftning här i Sverige. Ellinor Grimmark, en barnmorska som stämt svenska staten får att hon inte får vägra aborter i sitt yrkessutövande, har efter avslag i flera svenska instanser tagit det vidare till Europadomstolen. Vad händer om de beslutar sig för att ge henne rätt?

Vi måste kunna prata om EU, som den överstatliga makt och politiska institution den är. Låt oss unga få lära oss om EU:s institutioner, om hur EU:s beslut påverkar våra liv och världen i stort. Sluta visa oss unga en fantasivärld där EU handlar om att upptäcka sig själv, och låt nej till EU vara ett diskuterbart alternativ igen. Ung Vänster Skåne kräver ett EU-utträde, men också en diskussion som utgår från demokrati, rättvisa och makten över våra liv.

Uttalande antaget av Ung Vänster Skånes distriktsstyrelse 2019-05-11

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ordningsmaktens rasprofilering måste stoppas

De senaste veckorna har det uppdagats en mängd olika incidenter där rasifierade personer har blivit utsatta för övervåld och kränkningar från ordningsmakten. För några veckor sen kunde vi läsa om hur polis och ordningsvakter brottat omkull flera personer i tunnelbanan i Rinkeby i samband med evenemanget Ortens bästa poet 2018 med bortförklaringen att personer misstänktes vara på väg att planka.

Ingen kan heller ha missat rapporterna kring ordningsvakterna i Kista Galleria som använde övervåld mot en 12-årig pojke när han var med sina kompisar för att fira sin väns födelsedag. Ordningsvakterna brottade ner pojken på marken och släpade honom genom gallerian för att sedan sätta sig på honom. Nu senast har vi kunnat ta del av nyheten om att en gravid afrosvensk kvinna i Stockholm tvingats föras till sjukhus efter våld från ordningsvakter då hon inte kunde hitta sitt SL-kort.

Dessa händelser är bara toppen av ett isberg av erfarenheter av rasifiering. Under ytan gömmer sig ett berg av erfarenheter och berättelser om övervåld och trakasserier som rasifierade fått utstå av ordningsvakter och polis under hela sina liv. Att rasistiska fördomar och rasprofilering existerar inom ordningsmakten är ett väldokumenterat fenomen som det forskats om i länder som till exempel Storbritannien och USA. I Sverige är det inte lika väldokumenterat, men det råder inget tvivel om att även den svenska ordningsmakten har samma rasistiska strukturer.

Kartläggning av kriminella nätverk är den ursäkt som polisen använder för att rättfärdiga det systematiska misstänkliggörandet av människor som dagens rasprofilering innebär. Det går att spåra tillbaka till det så kallade romregistret; Skånepolisens olagliga registrering och kartläggning av 4673 romer som avslöjades 2013. Det som dessa 4673 människor hade gemensamt, det som enligt polisens agerande var legitima grunder för misstanke, var deras uppfattade etnicitet som romer.

Rasprofilering sker när ordningsmakten misstänkliggör individer baserade på deras uppfattade etnicitet som grund för att stoppa, ifrågasätta och visitera dem. I Polisens uppdrag att skilja misstänkt kriminella från laglydiga människor finns i praktiken en rasbaserad maktstruktur som genomsyrar Polisens maktutövande. Dagens systematiska rasprofilering grundar sig i den strukturella rasismen vi lever under, men orsakar även ett förstärkande av denna struktur.

När Polisen borstar av sig de återkommande fallen av systematisk rasprofilering och beskriver det som att det endast handlar om “sensationshungriga reportrar” blir det tydligt att de inte ens är intresserade av att bemöta någon som helst kritik.

Att Polisen själva avfärdar all sorts kritik om rasism och inte är beredda att vidta åtgärder för att förändra den unkna internkultur de har är inte förvånande. Idag utreds alla brottsmisstankar inom polisen av Polisen själva. Vem som helst borde inse att detta omöjliggör en rättvis process. Vi som blivit utsatta för trakasserier och våld från ordningsmakten vet att möjligheten att få upprättelse idag är minimal.

För att förtroendet ska kunna återupprättas måste det skapas en nolltolerans mot rasism som innebär att poliser som blir påkomna med att agera rasistiskt avskedas omgående. För första gången på mycket länge finns det en kritisk diskussion kring hur ordningsmakten och skapar en utbredd otrygghet bland de av oss som rasifieras. Den diskussionen måste resultera i konkreta åtgärder. Politikerna måste börja lyssna på de erfarenheter som finns av rasismen inom ordningsmakten.

Ung Vänster Skåne kräver att de som granskar anklagelser om brott och rasism ska vara utomstående som inte känner lojalitet med Polisen. De som utreder brottsmisstankar inom ordningsmakten måste spegla samhället i stort och ha erfarenheter av rasism. Ett första steg hade varit att upprätta oberoende utredningar i de senaste fallen av rasprofilering och övervåld.

Antaget av Ung Vänster Skånes distriktsårskonferens 3/2-19

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Rör inte våra folkhögskolor!

Den nya budgeten framtagen av Alliansen kommer att kommer att innebära en minskning av 700 platser på Skånes folkhögskolor. Ung Vänster Skåne är övertygade om att detta kommer få förödande konsekvenser för många delar av samhället.

Historiskt har många folkhögskolor bildats med koppling till en folklig rörelse – däribland arbetarrörelsen, idrottsrörelsen och nykterhetsrörelsen. Det är inte svårt att se den tydliga koppling som finns mellan folkhögskolan och demokratins, och därmed samhällets, utveckling i Sverige. Tanken om att mer kunskap hos den breda massan förändrar världen är lätt att utläsa, även 150 år i efterhand. Folkhögskolor har historiskt fyllt en viktig funktion när det formella utbildningssystemet av olika anledningar inte gav plats för stora delar av befolkningen, och den funktionen fyller den än idag.

Många unga har idag dåliga erfarenheter av det svenska studiesystemet. Införandet av GY11 har medfört en ökning av skolstress och psykisk ohälsa. När elever mår sämre än någonsin och skolan dessutom är dålig på att erbjuda stöd och anpassad skolgång för elever med särskilda behov är det inte konstigt att en av tre elever inte klarar gymnasiet. Folkhögskolor är ett av få alternativ som erbjuds de som måste komplettera sin gymnasieutbildning, och att inskränka på den möjligheten kan få katastrofala följder. Att ge Komvux som alternativ är inte heller ett rimligt förslag eftersom man sällan kan kombinera jobb och utbildning, något som inte bara är möjligt utan också vanligt inom folkhögskolor.

Folkhögskolor fyller även en stor roll genom att dessa erbjuder SFI, svenska för invandrare, och andra kurser som fyller en viktig funktion för att hjälpa nyanlända att etablera sig och känna sig som en större del av det svenska samhället. Ingen har missat de mängder av människor som har behövt fly för sina liv under framförallt senare år, och SFI och bland annat folkhögskolan har idag en större betydelse än någonsin. Det spelar stor roll för etableringen i det svenska samhället och för att få möjligheten att känna sig delaktig. Det är tydligt att högern varken prioriterar flyktingar eller vår rätt till utbildning.

Oavsett om det handlar om folkhögskolor som har sin grund i olika folkrörelser eller om att erbjuda möjligheter till människor som inte klarat gymnasiet eller vill lära sig svenska är det tydligt att folkhögskolor fyller ett tomrum i det svenska studiesystemet. En nedskärning av bidrag till folkhögskolor är totalt orimligt när det finns människor som behöver all hjälp de kan få. Vare sig det är på grund av det katastrofala betygssystemet eller för att kunna etablera nyanlända i det svenska samhället är rätten till utbildning central i frågan. En nedskärning i våra folkhögskolor är en attack på arbetarklassen och kommer i praktiken innebära ökade klassklyftor och försvårad etablering.

Uttalande antaget av Ung Vänster Skånes distriktsårskonferens 3/2-19

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stoppa Socialdemokraternas attack på strejkrätten

För ungefär ett halvår sedan gjorde APM Terminals en lockout mot arbetarna i Göteborgs hamn. Det har visat sig bli en lång och utdragen konflikt. Istället för att stödja arbetarna i hamnen väljer den Socialdemokratiska regeringen att inskränka strejkrätten. Detta anser vi i Ung Vänster Skåne vara ett hot mot fackrörelsen och arbetarklassens rättigheter på arbetsmarknaden i helhet.

Rätten till att strejka har varit en av de viktigaste byggstenarna i arbetarrörelsens kamp för ett bättre samhälle. Det är genom organisering vi gör skillnad och den fackliga kampen har varit ett verktyg för att få inflytande över vår arbetsplats och våra förhållanden. Det är så vi vunnit strider som åtta timmars arbetsdag och rätt till semester, och ett begränsande av strejkrätten ger arbetsgivaren möjlighet att dra tillbaka rättigheter vi kämpat oss till.

Det som hotas är rätten för fackliga organisationer att ta makten över sin vardag. Transportarbetarförbundets markering om ett uteblivet samarbete gynnar bara APM Terminals till upprätthållandet av rådande usla arbetsvillkor. Det är en självklarhet att att det fackförbund som organiserar flest på arbetsplatsen, i detta fall Hamnarbetarförbundet, ska kunna delta i förhandlingarna och utföra stridsåtgärder.

De rättigheter vi har på jobbet idag är resultatet av lång historia av facklig kamp. Kollektivavtal och skyddsnät har inte uppstått själva och kampen för att bibehålla och utveckla dessa kräver att vi kan använda strejk som vårt verktyg.

Ung Vänster Skåne ställer sig bakom Hamnarbetarförbundet i deras kamp emot APM Terminals. Vi ställer oss starkt emot inskränkningen av strejkrätten och kräver att alla försök som hotar den ska upphöra omedelbart.

Solidaritet med Svenska Hamnarbetarförbundet!

Ung Vänster Skånes distriktsårskonferens 4/2-2018

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Var är Sveriges fördömande av den turkiska invasionen av Afrin?

I januari inledde Turkiet, med NATOs fjärde största armé, sitt militära angrepp på den självständiga provinsen Afrin i norra Syrien. Turkiets President Erdoğan har ursäktat den olagliga invasionen som bryter mot internationell rätt med argument om att man kämpar för fred mot “terroristerna i YPG/YPJ”. Kvinnorna och männen som bekämpat terroristerna i Daesh har gjort det i kampen för ett demokratiskt och jämlikt samhälle fritt från religiöst, etniskt och könsbaserat förtryck. Att likställa dessa hjältar med fascisterna i Daesh och deras omänskliga brutalitet är oacceptabelt.

Vi i Ung Vänster Skåne vill tydligt visa vår solidaritet med befolkningen i Afrin och ge vårt stöd till kvinnorna och männen i den kurdiska gerillan YPG/YPJ. Efter att ha tvingat Daesh på flykt tvingas man idag försvara sig mot den turkiska militärens offensiv som förvandlat Afrin till en av de värsta krigsfronterna i Syrien just nu. Sedan invasionen påbörjades har fler än 70 civila dödats av turkisk militär. Trots att omvärlden huvudsakligen har YPG/YPJ att tacka för att Daesh tryckts tillbaka är omvärlden och Sverige tyst när Turkiet angriper kurdiska områden.

Under de senaste åren har förtrycket från den turkiska fasciststaten inneburit massarresteringar av demokrater, frihetskämpar, journalister, lärare och civila i det egna landet samt ett systematiskt och grovt våld gentemot den kurdiska befolkningen. I och med den turkiska invasionen expanderar detta förtryck även till Afrin.

Tystnaden från den svenska regeringen och riksdagens politiker är oförsvarbar och kan endast beskrivas som ett tyst stöd till Turkiets militära offensiv. I de få uttalanden som utrikesminister Margot Wallström gjort kommenterar hon situationen i Afrin som “oroande” och säger att Turkiet har “rätt att hänvisa till att kunna bekämpa terrorism”. Situationen i Afrin är inte endast “oroande”, den är livshotande och en olaglig krigshandling.

Sverige och omvärldens tystnad och EU:s inhumana flyktingavtal ger diktatorn Erdoğan fria händer att fortsätta sin offensiv i norra delen av Syrien. Sverige måste sätta press på Turkiet och angreppet på Afrin måste få politiska och ekonomiska konsekvenser. När bomber faller över civila krävs det mer än utrikesministerns oroskänslor. Det krävs handling här och nu.

EUs flyktingavtal med Turkiet måste rivas upp omedelbart. Vi kräver ett direkt stopp av invasionen och att ett totalt tillbakadragande av turkisk militär i Syrien. När svenska politiker fortsätter välja att blunda för Turkiets krigshandlingar måste vi tvinga dem till handling.

Ung Vänster Skånes distriktsårskonferens 4/2-18

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vi minns Kristallnatten – låt det aldrig hända igen

I år är det 79 år sedan Kristallnatten ägde rum, 9 november 1938 i Tyskland. 400 judar mördades, 20 000-30 000 judar fördes till koncentrationsläger och över 7 500 butiker vandaliserades av nazister. Det var startskottet på förintelsen. För att hedra Kristallnattens offer samlas vi i manifestationer över hela Sverige. Vi minns, vi sörjer, men vi står också tillsammans för att det aldrig ska få hända igen.

För rasism och fascism handlar inte bara om historian utan också om nuet. En ökad främlingsfientlighet och stängda gränser präglar just nu Europa och det som för några år sedan var en högerextrem våg har nu resulterat i ett förändrat samhälle. I både Frankrike och Belgien finns numera totalförbud mot heltäckande. I Sverige skickar migrationsverket tillbaka afghanska ungdomar till krig och förföljelse dagen de fyllt 18, trots massiva protester, trots att ungdomar begår självmord i väntan på att tvångsutvisas, trots att det fördömts av människorättsorganisationen Amnesty.

Samtidigt går fascister på våra gator och skapar otrygghet och rädsla. I april i år tvingas den judiska föreningen i Umeå lägga ner efter hot från nazister. I juni kör en bilist med nazistmärke in i en demonstration utanför migrationsverket. Samma månad utför Nordiska motståndsrörelsen tre bombdåd, två mot asylboenden och ett mot Syndikalistiskt forum. I augusti anfaller högerextrema Stockholms pridetåg. Listan över fascisternas hatbrott kan göras lång. De är inte ute efter att provocera eller uppröra, de är ute efter att skada och är ett reellt hot mot judar, muslimer, rasifierade, HBTQ-personer, kvinnorörelsen och vänsteraktivister.

Mot hatet sätter vi solidaritet och vi står tillsammans med alla som vägrar acceptera fascisternas framfart, den inhumana flyktingpolitiken och den växande rasismen. Genom att samlas och protestera i tusental stoppade vi fascisternas marsch i Göteborg, och genom att stå starka vid varandras sida gör vi gatorna tryggare.

– Uttalande antaget av Ung Vänster Skånes distriktsstyrelse 22/10-17

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hellre 100 nyanställda till vården än till regeringens ID-kontroller!

 

Den socialdemokratiska regeringen fortsätter sin tradition av att motarbeta och försvaga asylrätten. De senaste åren har politikerna tävlat om vem som kan vara mest mot rätten till en fristad. Allt från det rasistiska REVA-projektet till dagens ID-kontroller på Öresundstågen har inneburit att människor på flykt från krig och förtryck förvägras mänskligt bemötande.

Innan man införde ID-kontrollerna i september 2015 jobbade ett 80-tal anställda vid Region Syds gränsstationer, i våras var de över 330 enligt polisens pressansvarige. ID-kontrollerna har inneburit att polisen har rasprofilerat människor och även svenska medborgare har utsatts för trakasserier och kränkande behandling, uppenbart baserat på deras utseende. Att polisen sorterar människor baserat på hudfärg har också bekräftats av polisen själva i t.ex. DN.

Efter kritik från bl.a. EU och människorättsorganisationer har regeringen beslutat att ersätta ID-kontrollerna med “heltäckande gränskontroller”. Detta innebär att man kommer anställa över 100 nya personer till Hyllie station, Lernacken vid Öresundsbron och Helsingborgs hamn. Att välja att satsa gigantiska belopp på att stoppa människor på flykt samtidigt som man den skånska vården går på knäna är oförsvarbart.

Man beräknar att regeringens ID-kontroller kostat samhället 1,5 miljarder kronor per år och samtidigt som vården och resten av välfärden skriker efter resurser. Bara denna sommaren hade man ett 70-tal färre vårdplatser än 2016. Värst är läget, symboliskt nog, i Malmö och i Helsingborg. De senaste årens högerpolitik av både högerpartier och sossar har inneburit en slaktad vård full av platsbrist, anställningstak och vårdpersonal som uppmanas att springa på jobbet. Med den lägsta landstingsskatten i hela Sverige står den skånska vården grovt underfinansierad och man räknar med stora underskott i budgeten.

Att hitta pengar till välfärdspersonal som innebär skillnaden mellan liv och död verkar alltid som en omöjlig uppgift för politikerna. Men handlar det om satsningar som ska försvåra rätten till en fristad så är plånboken oändligt djup.

När rasismen växer och socialdemokraterna gör Sverigedemokraternas förslag till praktik med gränskontroller och tillfälliga uppehållstillstånd, organiserar vi istället oss och kämpar mot rasism och för en human flyktingpolitik. Sverige är rikare än någonsin och det är tydligt att konflikten inte ligger mellan den som behöver söka asyl i Sverige och oss andra. Ung vänster Skåne kämpar varje dag för ett samhälle där alla har rätt till ett värdigt liv, utan att tvingas åka på osäkra båtar över Medelhavet eller försöka gå genom Öresundsbron för att söka asyl. Vi kämpar för lagliga vägar in i Sverige, för en värld byggd för oss

 

Ung Vänster Skåne kräver:

Ge vårdpersonalen 100 nya arbetskamrater istället för regeringens ID-kontroller!

Stoppa hetsjakten på flyktingar och papperslösa!

Höj skatten och rusta upp den skånska vården!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vi måste släcka fascismens bränder

Flyktingboenden brinner. De brinner och de brinner och de fortsätter att brinna. Fredagen den 23/6 skrev Sydsvenskan om att det brann igen på ett boende för nyanlända där det brunnit bara två dagar tidigare. Polisen utreder händelsen som grov mordbrand. SVT nyheter skrev i Februari 2017 att det under 2016 brunnit 112 gånger på asylboenden, varav man bedömer 92 st som anlagda. Det brinner och vad gör vi? Vad hade vi gjort om det var 92 anlagda bränder under ett åt i Stockholms innerstad? I lägenheter i kvarteret bredvid där vår vän bor, eller i villakvarteret i förorten där våra föräldrar bor? Vi vet att alla människor är lika värda, och de nyanlända och asylsökande behöver trygghet precis som alla andra.

Att det har varit 92 anlagda bränder på flyktingboenden under 2016, och att det nu har skett igen, är ingen slump och inget vi kan blunda för. Det hänger ihop med fascismens framfart och normalisering. De är på våra gator, de besöker Almedalen utan att någon höjer ett ögonbryn och de bränner ner flyktingboenden. Det handlar inte om enstaka galningar utan om en antidemokratisk och våldsam politisk rörelse vars hot vi måste ta på allvar. Rätten till liv och trygghet gäller alla. Det handlar om flyktingars rätt till boende och säkerhet men det handlar också om alla de grupper som hotas av fascisternas närvaro – judar, muslimer, hbtq-personer, feminister och socialister. Vi måste släcka fascismens bränder och verka för alla människors rätt till trygghet och liv.

Meja Cohen Tillberg
Distriktsstyrelsen, Ung Vänster Skåne

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bra arbetsmiljö ger bra vård

Den 20/6 skrev Fredrik Mellgren i SVD om den stora personalbristen i vården och hur patienter drabbas. Överallt i landet drabbas människor av bristerna inom vården, såväl anställda som patienter. Inte minst här i Skåne där bristen på narkospersonal leder till inställda operationer på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund. Man räknar med 10 % färre operationer än förra året.

På Ystad lasarett är risken stor att hjärtpatienter lämnas oövervakade eftersom sjuksköterskorna på hjärtintensiven sagt upp sig. Regionen har gått ut via Facebook för att rekrytera personal samtidigt som befintlig personal erbjuds ett timpåslag på 130-160 kronor utöver den det vanlig övertidsersättningen. På akutmottagningen under kvällar och helger erbjuds 200kr extra i timmen. På Kristianstad Centralsjukhus är tre av åtta neonatalplatser stängda på grund av personalbrist. Men värst är det på Helsingborgs lasarett där vårdplatserna minskat med 20 procent de fem senaste åren, där 30 av 38 barnmorskor sa upp sig under föregående år och där man hitintills i år har haft 1500 överliggare på akuten.

Personalbrist leder till sämre sjukvård. Det är tydligt att skulden ligger hos ansvariga politiker och personalbristen beror på usla arbetsvillkor. Personalen säger upp sig på grund av för hög arbetsbelastning och dåliga löner. Detta påverkar i sin tur alla som behöver vård, vilket de flesta behöver någon gång i sitt liv. Detta är något som på flera fronter slår mot arbetarklassen och något som måste upphöra.

Vi har egentligen en sjukvård i världsklass, men med högerns enorma skattesänkningar, med vinstjakten i välfärden och vår nuvarande regerings utredningar om inskränkningar i strejkrätten så har vården tvingats ner på knä.

Men vi kan få vården på benen igen, men då behöver vi ett samhälle som sätter människors behov före överklassens rikedom. För det finns resurser till det, överklassen har pengarna. Vi behöver stoppa vinsterna i välfärden, vi behöver höja skatten för överklassen och vi behöver en regering som inte hotar alla arbetares fackliga organisering. Då kan vi rädda vården, vi kan anställa sjukvårdspersonal med bra villkor och vi kan ge alla bättre sjukvård.

Ung Vänster Skåne kräver bättre arbetsvillkor för sjukvårdspersonalen och vi kräver en sjukvård som prioriterar människors behov före överklassens vinster!

 

Ylva Aspelin, Distriktsordförande, Ung Vänster Skåne

Alexander Moser Uppström, Distriktstyrelseledamot, Ung Vänster Skåne

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ung Vänster Skåne deltog i nedstängningen av kolgruvor i Tyskland

När politikerna sviker i klimatkrisen stängde vi ner kolgruvorna

21150079_10155026940728391_8497949774659823489_n

När politikerna sviker sina löften går människor ihop och organiserar sig för förändring. Under 24-29 augusti anordnades för tredje året i rad Ende Gelände, en gigantisk civil olydnadsaktion där uppemot 6000 aktivister från hela Europa deltog i ockupationen av brunkolsgruvorna i västra Tyskland. Aktionen hade som mål att stoppa gruvdriften genom att med hjälp av civil olydnad blockera brunkolsgruvorna, den tågräls som används för frakt och kolkraftverken som bränner kolet, och under aktionen lyckades vi pressa ner produktionen på ett av Europas största kolkraftverk till 37 % av dess fulla kapacitet genom att blockera infrastrukturen med våra kroppar. I aktionen deltog hela den breda europeiska miljörörelsen för att tillsammans protestera mot kolkraften och för miljörättvisa.

I maj förra året deltog Ung Vänster Skåne i Ende Gelände där man tillsammans med 3500 andra aktivister lyckades stänga ner hela driften av ett av kolkraftverken för första gången i historien. Kolkraftverket och gruvan som stängdes ner tillhörde då det svenska statliga elbolaget Vattenfall. Gruvan var en av de kolgruvor som den ”rödgröna” regeringen valde att sälja till det tjeckiska riskkapitalbolaget EPH, trots Miljöpartiets vallöfte om att Vattensfalls kolkraft skulle avvecklas och brunkolet skulle stanna kvar i jorden.

Trots att hela världens politiker förra året skrev på Parisavtalet så fortsätter gruvdriften av brunkol. Brytning och eldning av brunkol, som är det smutsigaste av de fossila bränslena, måste vara det första som stoppas. Framtiden kräver att fossila bränslen som kol och olja fasas ut och att stora investeringar i förnyelsebara energikällor som sol och vindkraft genomförs. När politikerna fortsätter prata om att vanligt folk ska ta miljöansvar samtidigt som de tillåter storföretag att tjäna pengar på miljöförstörande produktion, lägger vi skulden där den hör hemma – på ett ohållbart ekonomiskt system som bygger på en oändlig tillväxt med produkter som tillverkas för att gå sönder, företag som greenwashar sin verksamhet och politiker som representerar överklassens intresse av ökade vinster till varje pris.

Tillsammans med resten av den svenska och europeiska miljörörelsen skickade hela Ung Vänster och Ung Vänster Skåne 15 aktivister för att delta i aktionen för att säga ”Ende Gelände” – ”hit men inte längre” – och kämpa för att kolet stannar i marken och för ett hållbart samhälle.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar