Rör inte våra folkhögskolor!

Den nya budgeten framtagen av Alliansen kommer att kommer att innebära en minskning av 700 platser på Skånes folkhögskolor. Ung Vänster Skåne är övertygade om att detta kommer få förödande konsekvenser för många delar av samhället.

Historiskt har många folkhögskolor bildats med koppling till en folklig rörelse – däribland arbetarrörelsen, idrottsrörelsen och nykterhetsrörelsen. Det är inte svårt att se den tydliga koppling som finns mellan folkhögskolan och demokratins, och därmed samhällets, utveckling i Sverige. Tanken om att mer kunskap hos den breda massan förändrar världen är lätt att utläsa, även 150 år i efterhand. Folkhögskolor har historiskt fyllt en viktig funktion när det formella utbildningssystemet av olika anledningar inte gav plats för stora delar av befolkningen, och den funktionen fyller den än idag.

Många unga har idag dåliga erfarenheter av det svenska studiesystemet. Införandet av GY11 har medfört en ökning av skolstress och psykisk ohälsa. När elever mår sämre än någonsin och skolan dessutom är dålig på att erbjuda stöd och anpassad skolgång för elever med särskilda behov är det inte konstigt att en av tre elever inte klarar gymnasiet. Folkhögskolor är ett av få alternativ som erbjuds de som måste komplettera sin gymnasieutbildning, och att inskränka på den möjligheten kan få katastrofala följder. Att ge Komvux som alternativ är inte heller ett rimligt förslag eftersom man sällan kan kombinera jobb och utbildning, något som inte bara är möjligt utan också vanligt inom folkhögskolor.

Folkhögskolor fyller även en stor roll genom att dessa erbjuder SFI, svenska för invandrare, och andra kurser som fyller en viktig funktion för att hjälpa nyanlända att etablera sig och känna sig som en större del av det svenska samhället. Ingen har missat de mängder av människor som har behövt fly för sina liv under framförallt senare år, och SFI och bland annat folkhögskolan har idag en större betydelse än någonsin. Det spelar stor roll för etableringen i det svenska samhället och för att få möjligheten att känna sig delaktig. Det är tydligt att högern varken prioriterar flyktingar eller vår rätt till utbildning.

Oavsett om det handlar om folkhögskolor som har sin grund i olika folkrörelser eller om att erbjuda möjligheter till människor som inte klarat gymnasiet eller vill lära sig svenska är det tydligt att folkhögskolor fyller ett tomrum i det svenska studiesystemet. En nedskärning av bidrag till folkhögskolor är totalt orimligt när det finns människor som behöver all hjälp de kan få. Vare sig det är på grund av det katastrofala betygssystemet eller för att kunna etablera nyanlända i det svenska samhället är rätten till utbildning central i frågan. En nedskärning i våra folkhögskolor är en attack på arbetarklassen och kommer i praktiken innebära ökade klassklyftor och försvårad etablering.

Uttalande antaget av Ung Vänster Skånes distriktsårskonferens 3/2-19